Tứ hóa an tinh quyết

rss
Posted by binhlq - Thursday, October 20, 2022 9:15:26 AM
Admin
Member for: 3 years

Về Tứ hóa, các phái Tử Vi Đẩu Số thường không thống nhất nhau. Căn cứ theo phép thập can tứ hóa của Lục Tại Điền, là hậu nhân của Lục Bân Triệu phái Trung Châu, trình bày như sau:

Tứ hóa an tinh quyết = Lộc - Quyền - Khoa - Kị

- Giáp = Liêm trinh - Phá quân - Vũ khúc - Thái dương

- Ất = Thiên cơ - Thiên lương - Tử vi - Thái âm

- Bính = Thiên đồng - Thiên cơ - Văn xương - Liêm trinh

- Đinh = Thái âm - Thiên đồng - Thiên cơ - Cự môn

- Mậu = Tham lang - Thái âm - Thái dương - Thiên cơ

- Kỷ = Vũ khúc - Tham lang - Thiên lương - Văn khúc

- Canh = Thái dương - Vũ khúc - Thiên phủ - Thiên đồng

- Tân = Cự môn - Thái dương - Văn khúc - Văn xương

- Nhâm = Thiên lương - Tử vi - Thiên phủ - Vũ khúc

- Quý = Phá quân - Cự môn - Thái âm - Tham lang 

Related threads